HET OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPROGRAMMA †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

†††††††††††† ††††† ††††† ††††† †††††††††††† ††††† ††††† †††††††††††† ††††† ††††† ††††† ††††††††††† ††††† ††††† †††††††††††† ††††† ††††† ††††† ††††† ††††† ††††† †††††

CLUSTER I:ORIňNTATIE††† †† ††††† ††††† ††††† ††††† ††††† ††††† ††††† ††††† ††††† ††††† ††††† ††††† ††††† ††††† †††††

 

 

CoŲrdinerend docent: W. Stroebe, research director

 

Doel:†† (a) Nader oriŽnteren op wetenschappelijke ontwikkelingen in het veld van Psycho≠logie en Gezond≠heid: recente probleemstel≠lingen.

†††††††††††† (b) Kennisnemen van onderzoekprojecten binnen de School

†††††††††††† (c) Kennismaken met leden van de School

Periode:†††† In het eerste jaar van de aanstelling, behoudens de lezingen≠reeks

Omvang:†† 160 uur

Aard: ††††† Verplicht voor alle deelnemers

 

 

I-A†††††† Inhoudelijk en methodisch introductieseminar (40 uur)

 

Docenten: W. Stroebe, S. Maes & P. van der Heijden

 

Dit seminar kent twee foci: een theoretisch-inhoudelijk en een onderzoek-methodologisch fo≠c≠us. Al≠dus komen in het seminar aan de orde:

- de centrale vraag≠stel≠lingen op het domein van onderzoek (de 'state of the art'): presenta≠ties door diverse docenten en ex≠terne domein-represen≠tanten

- kennismaking met het lopende onderzoeksprogramma van de School: presen≠ta≠ties door leden van de School, inclusief ouderejaars aio's (presenta≠ties in poster-format, ev. verzorgd door oudere≠jaars aio's)

- uitwerking probleemstelling van promotie-onderzoek vanuit methodisch perspectief;

- verdieping kennismaking met maatschappelijke manifestaties van het onder≠zoek≠do≠mein: bezoeken aan onder≠zoekin≠stellingen, maar ook aan inrichtingen, klinie≠ken, instel≠lingen voor public health

- activiteiten die de sociale integratie van de deelnemersgroep beogen.

 

 

I-B†††† Lezingenreeks (40 uur)

 

Verantwoordelijk voor programmering: De vaste Conferentiecommissie van de school

 

Een serie van lezingen/presentaties/demonstraties door deskundigen -nationaal en internatio≠naal- op en rond het domein van studie van de School.

Dit is een doorlopend, vast bestanddeel van de School, bedoeld voor alle leden van de Onder≠zoekschool.

Doel: Deze serie dient om actuele problemen en vraagstukken van theorie en onderzoek door terzake kundigen aan de orde te stellen: ontwikkelingen in de theorie, belang≠wek≠kend onder≠zoek, state of the art presentaties.

Periode:6 maal per jaar (voor alle leden van de Onderzoek≠school).

Aard: Het bijwonen van deze reeks is voor alle aio/oio's ver≠plicht.

 

 

I-C†††† Werkgroep lopend aio-onderzoek (80 uur)

 

Docenten: wisselend 2 kernleden plus de promotor

 

In deze - verplichte - werkgroep ligt de nadruk op presentatie en commen≠taar over en weer op de onderzoekvoorstellen van de aio/oio's.

Het gaat hier om een eerste presentatie van de onderzoeksopzet door aio/oio aan de eigen jaargroep (met de promotie-begeleiders).

Doel:(a) presenteren van het (voorlopige) concept en ontwerp van eigen onderzoek (in de eerste fase van de opleiding): 'publieke doch relatief veilige' presentatie, want binnen de ei≠gen jaargroep, van de stand van zaken van het eigen onderzoek;

(b) bewust laten worden van sterke en zwakke kanten van concept en ontwerp door presentatie aan kritisch gehoor van mede-aio/oi≠o's en begelei≠ders: clari≠ficatie en moge≠lijke consultatie door direc≠te feedback op die presentatie;

(c) verbreden van perspectief inzake eigen onderzoeksgebied door confron≠tatie met andere conceptuele schema's, alterna≠tieve modellen en methoden.

Periode:Ongeveer een half jaar na de aanstelling.

Aard:Verplicht voor alle aio/oio's.

 

Daarnaast kunnen aio/oio-presenta≠ties opgenomen worden als onderdeel van de lezingen≠reeks (I-B), zowel als volwaardige presentatie als in de vorm van co-referentschap naast eengerenom≠meerde inleider. Het doel is 'clarificatie van onderzoek≠ontwerp door feedback'. Dat betekent dat er binnen de werkgroep voor≠waar≠den geschapen moeten worden, opdat de feedback die beoogde ondersteu≠nen≠de en verhelde≠rende werking kan krijgen.

 

 

 

 

CLUSTER II: DOMEIN-SPECIFIEKE THEORIEňN

 

CoŲrdinerende docenten: E. de Haan, W. Stroebe & S. Maes

 

Doel:(a) Vergroten van zicht (cognitieve greep) op studie-do≠mein;

††††† (b) Conceptueel situeren van onderzoekvraagstellingen

††††††††††† (verdiepen van vraagstellingen door theoretische encadre≠ring)

Periode:In het eerste jaar van de aanstelling (behoudens de tutorials).

Omvang:Verplicht: 480 uur, waarvan 80 uur bestaat uit A-1 of A-2. De resterende uren zijn te besteden aan onderdelen uit II-B (Keuzemodulen) en/of II-C (Tutorials), of aan onderde≠len uit opleidingsprogramma's elders. Het betreft hier dus een invulling naar vrije keuze die theoretische verdieping op het domein van onderzoek beoogt.

†††††††††††††††††††††††

 

 

II-A.Aangeboden Kernmodulen

 

†† De onderstaande twee kernmodulen zijn te beschouwen als "advanced seminars": Ze bouwen voort op verworven kennis en ervaring van de deelnemers en beogen verdiepte conceptualise≠ring van het eigen onderzoek.

 

 

 

 

A-1Psychology and Health (80 uur)

 

Verantwoordelijke docenten: W. Stroebe & S. Maes

 

During past decades, there has been a significant change in the concepti≠on of health and illness from models of illness based on pu≠rely biomedical analysis to those incorpo≠rating a biop≠sy≠chosocial per≠spective. Whereas the traditional biomedical model focuses on somatic prosesses to identify the cause of an illness, the emergent biopsychosocial approach examines the interaction of biologi≠cal, psycholo≠gical and social fac≠tors. Following a review of these changes in concepti≠ons of health and illness, this course will discuss the impact of psychological factors such as life styles, personality, and stress and social support on health and illness. In discussing each topic, evidence on the health-impact of a given factor will be reviewed, followed by a discussion of theoretical approaches which may account for this effect, and finally strategies to reduce a given risk factor will be presented.

 

 

 

A-2Public Health (80 uur)

 

Verantwoordelijke docenten: P. Schnabel, P. v.d. Maas (EUR) & L. Gunning (UvA)

 

Belangrijke onderzoeksvelden binnen de public health komen aan de orde. Een vooraanstaand onderzoeker stelt aan de hand van eigen onderzoek de in het veld te hanteren onder≠zoeksmethoden aan de orde. Aan de ene kant wordt steeds een volksgezondheidsprobleem geÔntrodu≠ceerd - actuele stand van zaken, historische ontwikkelingen, belang≠rijkste verklaringen, e.d. - aan de andere kant wordt duidelijk gemaakt welk type onderzoek daarbij hoort -toepassin≠gen, mogelijkhe≠den, onmogelijkheden, voetangels, e.d.. Tevens komt een aantal maatschappelij≠ke thema's rond public health aan de orde.

Dit moduul is verplicht voor aio's/oio's met een project dat een "public health" karakter heeft. Andere aio's/oio's kunnen ook deelnemen.

 

 

 

II-B Keuzemodulen

 

Naast de kernmodulen kan de promovendus in overleg met de promotor keuzemodulen volgen.

Deze keuzemodulen kunnen worden gebruikt voor zowel verdieping als voor verbreding van kennis en inzicht in het studiedomein.

Om praktische redenen zal het aanbod van modulen worden beperkt om een te grote spreiding van deelname over de modulen te beperken. Daartoe wordt jaarlijks een beperkte lijst van modulen bekend gemaakt.

 

Ter illustratie volgen enige keuzemodulen:

 

†††††††††††† * Psychobiology of stress and health (Docenten: G. Godaert en medewerkers Janus Jongbloed Research Center.

 

†††††††††††† * Rouw- en rouwverwerking: TheorieŽn en interventiestrategieŽn (Docenten: J. van den Bout,

H. Schut en M. Stroebe).

 

†††††††††††† * Effecten van biologische en psychologische processen op bewuste ervaring (Docenten: R. van ††† Hezewijk en P. Vroon).

†††††††††††† * Arts-PatiŽnt-relatie: De betekenis van affectief gedrag in de hulpverlening (Docent: J. †† Bensing).

 

* Arbeid als determinant van gezondheid en gezondheid als determinant van arbeid en arbeids≠participatie (Vanuit NSPH; docenten: F.J.H. van Dijk e.a.).

 

 

 

II-C.Tutorials

 

†† Kortdurende seminars voor verdere, toegespits≠te theoreti≠sche verdieping c.q. bijscholing op het specifieke terrein waarop de aio/oio onderzoek doet. Docenten worden als 'resource persons' gepresenteerd.

 

Tutorials worden voor een kleine groep dan wel voor een individuele deelnemer gegeven. De onderwerpen zijn afhankelijk van de behoeften bij de deelnemers; de (flexibele) voorraad aan tutorials kan dus jaarlijks wijzigen.

†††††††††††† Docenten van de school bieden jaarlijks hun tutorial-bijdrage aan: Die bijdragen worden door

†††††††††††† de opleidingscoŲrdinator aan het begin van elk studiejaar aan de aio's/oio's bekend gemaakt. Zij

kunnen een beroep doen op de betreffende docent-met-tutorial; e.e.a. in overleg met de opleidings≠coŲrdi≠nator, die de afstemming regelt.

Periode:In principe gedurende de gehele opleiding; bij voorkeur gedu≠rende de eerste twee jaar van aanstelling.

Aard:Naar behoefte/vrije keuze.

 

 

 

 

 

CLUSTER III: METHODEN en TECHNIEKEN van ONDERZOEK

 

CoŲrdinerende docenten: P.G.M. van der Heijden & A.J.F.M. Kerkhof

 

Doel:(a) Vergroten van inzicht in methodologische en onderzoeks≠tech≠ni≠sche alternatie≠ven voor empirisch onderzoek op het domein van de School.

(b) Ondersteuning van lopend onderzoek door vergroten van onder≠zoekstechnische vaardighe≠den.

 

De modulen bouwen voort op kennis en vaardigheden die de deelnemer in de eerste fase van het wetenschappelijk onderwijs verwierf. Modulen kunnen naar eigen behoeften worden gekozen.

 

Periode:†† Gedurende de eerste drie jaar van de aanstelling.

Omvang:†† Tenminste 240 uur

 

 

Kandidaatcursussen (reeds operationeel) zijn:

 

* Meten, ontwerp en analyse

Docenten: ††††† L. van der Kamp (RUL) & P.G.M. van der Heijden

 

* Methoden en technieken van onderzoek

Docenten: ††††† P.G.M. van der Heijden & L. van der Kamp (RUL)

 

* Meta Analyse (80 uur)

Docent:†††† L. van der Kamp (RUL)

Doel:†† Het begrijpen van de achtergronden en doel≠einden van meta analyse en het kunnen toe≠passen van meta analyse met inbe≠grip van de interpretatie van de resultaten

 

* Multivariate Analyse (120 uur)

Docent:P.G.M. van der Heijden

Doel: vergroten van inzicht in methoden van data-analy≠se en van vaardigheid voor de uitvoering ervan.

* TheorieŽn onder het mes (160 uur)

Docenten: R. van Hezewijk & G. Panhuysen

Doel:1. Fundamentele vragen stellen hoe kennis kan worden gedefinieerd, of en hoe kennis mogelijk is en hoe we te weten komen of we kennis hebben verworden.

2. Strategie verwerven voor het kritisch evalueren van kennisaanspraken op theoretisch niveau.

 

* Methodological advances in qualitative data-analysis: data reduction and analysis

(drie-daags gast-seminar)

Docenten:M.B. Miles (New York) & R. van der Vegt

††††††††††††

 

 

 

 

CLUSTER IV: ALGEMENE PROFESSIONELE VAARDIGHEDEN

 

CoŲrdinerende docenten: R. v. Hezewijk & Th. van Elderen

 

Dit cluster omvat training in enkele basis-vaardigheden die tot de uitrusting van een onderzoeker behoren: de vaardigheid zijn/haar bevin≠dingen te presenteren, schriftelijk en mondeling. In seminar-verband wordt aandacht gegeven aan het verwerven van deze presentatie-vaardighe≠den.

 

Doel: het verwerven van communicatieve basisvaardigheden voor helder, systema≠tisch weergeven van onderzoek en van onderzoeksbevindingen, in woord en geschrift.

 

Omvang:Tenminste 160 uur

Periode: Over de gehele aanstellingstermijn.

Aard: Vrije keuze in overleg met de promotor.

 

 

 

 

Kandidaatcursussen zijn:

 

- Writing English for Publication (ISOR/Taalcentrum VU)†††

- Schrijven weten≠schappelijke tek≠sten (Nederlands)

(bestaande cursus voor ISOR-programma/Taalcentrum VU)

- Gebruik Literatuurbestanden (bestaand ISOR-seminar)

- Schrijven van Onderzoeksaanvragen (ISOR; de Ruijter/Morenc)

- Het ontwerpen van een wetenschappelijke publicatie (ISOR/I≠VLOS/UU)

 

- Vaardigheden voor op het Wetenschappelijk Forum: paper/sym≠posium/pos≠ters

(schrijven voor en presenteren op forum)

 

 

Aio mentoraat: L. van Toledo